Διαδικασία Αγοράς Ακινήτου

Μετά την ανεύρεση του ιδανικού ακινήτου από το γραφείο μας και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ακολουθεί η παρακάτω διαδικασία:

  1. Ανάθεση σε ικανό δικηγόρο να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας.
  2. Ανάθεση σε αρχιτέκτονα-μηχανικό να ελέγξει:
    • Για αγροτεμάχιο ή οικόπεδο: Oικοδομησιμότητα και όρους δόμησης
    • Για κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα: Nομιμότητα, στατικά, ποιότητα κατασκευής κλπ.
  3. Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού – αρραβώνα μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, ώστε να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά, με καταβολή ποσού ίσου με το 10% της αξίας του.
  4. Επιλογή συμβολαιογράφου και ορισμός ημερομηνίας υπογραφής του τελικού συμβολαίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες